Regulamin

Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Animal4You nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu Animal4You, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i Regulaminie.

 • 1
 1. Animal4Youjest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Magdalena Nowara, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą MOONSTONE Magdalena Nowara, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń korespondencji:
  ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław, NIP: 8942540657, REGON: 022511634. Adres email: sklep@animal4you.pl Tel. +48 790 650 790
 2.  Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Animal4You, ogólne warunki i zasady sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem  Sklepu Internetowego Animal4You, oraz zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną

 

 • 2
 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Animal4You wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.
 • 3

DEFINICJE:
1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka
oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
4. KLIENT/USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą/ korzystająca z Usługi Elektronicznej oferowanej przez Usługodawcę
5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
6. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym lub korzystający z usług drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, polegająca na cyklicznym przesyłaniu korzystającym z niej Usługobiorcom informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
9.PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. Regulamin został przyjęty 01.01.2023 r.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
11. SIEDZIBA FIRMY – ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław. ADRES ODBIORU OSOBISTEGO: ul. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCŁAW.
12. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.animal4you.pl;
13. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Magdalena Nowara, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod firmą MOONSTONE Magdalena Nowara, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław, NIP: 8942540657, REGON: 022511634, adres e-mail: sklep@animal4you.pl; tel. +48 790 650 790
14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
18. ADRES ODBIORU OSOBISTEGO: ul. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCŁAW.

 1. PRZEDSIĘBIORCA – Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym lub korzystający z usług drogą elektroniczną w zakresie związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. PRZEDSIĘBIORCA Z PRAWAMI KONSUMENTA – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy w Regulaminie jest mowa o Konsumencie należy również te zapisy stosować do Przedsiębiorcy z prawami konsumenta np. w zakresie niezgodności towaru z umową lub prawem do odstąpienia od umowy

 

 • 4

 

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są bezpłatne Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Konto oraz Newsletter.
  2.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z system teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  a) komputer, tablet, telefon z dostępem do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  c) przeglądarka internetowa,
  d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript
  3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę w sposób zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego, zakaz korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami oraz zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  4. Formularz Zamówienia zawiera dane konieczne dla identyfikacji Klienta oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia wymaga zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności. Usługa elektroniczna Formularza Zamówienia jest usługą nieodpłatną. Każdorazowe wypełnienie Formularza Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Usługobiorcą a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Usługa Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszej rezygnacji ze składania Zamówienia za jego pośrednictwem.
  5. W celu założenia Konta należy wypełnić Formularz Rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło i zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  6. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Rejestracyjnym o zarejestrowaniu jego Konta. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane w Formularzu Rejestracyjnym dane.
  7. W celu skorzystania z usługi Newslettera należy wypełnić Formularz Rejestracyjny Newsletter, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie przez Administratora drogą e-mailową informacji o charakterze handlowym w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) w formie newslettera.
  8. W celu usunięcia Konta ze Sklepu Internetowego/rezygnacji z usługi Newsletter należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta/oświadczeniem o rezygnacji z usługi Newsletter na adres sklep@animal4you.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego dla Konta w Sklepie Internetowym/adresu podanego zgodnie z §4 ust. 7 powyżej. Rezygnacji z usługi Newslettera można również dokonać poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, którą wysłany jest Newsletter.
  9. Usługa elektroniczna Konta oraz Newsletter jest usługą nieodpłatną. Usługa ta świadczona jest przez czas nieoznaczony – do czasu usunięcia Konta przez Usługodawcę z własnej woli lub z woli Usługobiorcy wyrażonej w sposób opisany w pkt. 7 lub złożenia rezygnacji z usługi Newsletter.
  10. Usługobiorca ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Usługodawcę Usług Elektronicznych. Reklamacja może zostać zgłoszona pisemnie na adres: ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław lub pocztą elektroniczną na adres sklep@animal4you.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja.
 • 5

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
2. Cena wyświetlana przy Produkcie podana jest w złotych polskich oraz zawiera podatek VAT. Cena wyświetlana przy Produkcie nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionych Produktów. Zatem na ostateczny koszt Zamówienia składa się cena Produktów oraz cena przesyłki.
3. Do każdego wysyłanego zamówienia wystawiony jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

 • 6

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących
w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen Produktów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej Umowy Sprzedaży.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
2.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Bank: ING Bank Śląski S.A. Numer rachunku: 86 1050 1575 1000 0024 1748 6129
2.2 Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, przy wyborze sposobu dostawy kurierem, Paczkomat w opcji za pobraniem.
2.3 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl
Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzone są za pośrednictwem serwisem PayU. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
3. Termin płatności:
3.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
3.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 • 7

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w jest bezpłatny. ADRES ODBIORU OSOBISTEGO: ul. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCŁAW.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
4.1 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, paczkomat, paczkomat za pobraniem.
4.2 Odbiór osobisty, po uprzednim kontakcie telefonicznym. ADRES ODBIORU OSOBISTEGO: ul. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCŁAW.
5. Czas realizacji zamówienia wynosi 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych – od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
5.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
6.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 • 8

NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Produkt w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
 2. O niezgodności Produktu z umową Konsument może powiadomić Sprzedawcę

2.1pisemnie na adres: ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław
2.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@animal4you.pl

 1. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie niezgodności: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Konsumenta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 2. 6.Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Konsument z przyczyn określonych w zdaniu pierwszym nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 3. Konsument traci uprawnienia przewidziane w ust. 6, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Produktu
 5. 9. Roszczenia kupującego określone w ust. 6, przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności Produktu z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w ust. 8. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy. Zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności Produktu z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności Produktu z umową, jeżeli Sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Konsumentowi.
 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsument cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lud dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego rodzaju zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 • 9

RĘKOJMIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Sprzedawca odpowiada względem Przedsiębiorcy, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, w tym art. 556 i nastp.
  2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  3.1 pisemnie na adres: ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław
  3.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@animal4you.pl
  4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.
 • 10

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH
1. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).
2. Konsument, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
3. Konsument ma prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
4. Konsument ma prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.
6. Korzystanie z metod pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolne. Zarówno Sprzedawca, jak i Konsument wyłącznie z własnej woli biorą udział w tego rodzaju procedurze. Jeżeli jedna ze stron nie wyrazi na to zgody, nie jest możliwe skorzystanie z tej formy rozwiązania sporu. Zapisy §9 Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

 • 11

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn.zm.), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w §10 ust. 7 Regulaminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o woli odstąpienia od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego:
3.1 pisemnie na adres: ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław
3.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@animal4you.pl;
3.3 osobiście: ul. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCŁAW.
4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz na adres: MOONSTONE Magdalena Nowara, ul. Kozanowska 45, 54-152 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) ; przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.